Bilişim ; İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.


Bilişim Suçu ; Bilişim suçu kavramı aslına bakarsak oldukça kapsamlıdır.Teknoloji kullanılarak işlenebilen her türlü suç bilişim suçu kapsamına girmektedir.Yani bilgisayar,elektronik cihazlar,kredi kartları,ileri düzey teknoloji ürünleri veya cep telefonu kullanarak işlenen suçlar bilişim suçları kavramını ifade eder.İngilizcede IT(Information Technologies) Crime (Bilişim Teknolojileri Suçları) olarak tanımlanmaktadır.


Adli bilişimi ;ektromanyetik ve elektrooptik ortamlarda muhafaza edilen veya bu ortamlarca iletilen ses, görüntü, veri, bilgi veya bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişim nesnesinin, mahkemede sayısal delil niteliği taşıyacak şekilde tanımlanması, elde edilmesi, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması çalışmalarının bütünüdür.


Yer sağlayıcı(Hosting): İnternete açık hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan/işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Yer Sağlayıcılığı hizmetini ticari olarak yapmasa bile web sitelerini kendi sunucularında barındıran gerçek veya tüzel kişilerin Yönetmelik gereğince Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi almaları gerekmektedir.


Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,


Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,


İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,


İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,


İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri,


İzleme: İnternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini,


Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,


Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı,


Trafik bilgisi: İnternet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerleri,


Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,


Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını,


Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,


ifade eder.


TRABİS : “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistem olarak tanımlanmaktadır.


IMEI numarası (İngilizce: International Mobile Equipment Identity) : Uluslararası Mobil Cihaz Kodu kelimelerinin kısaltılmış hali olup her bir GSM telefon cihazına , telefon üretilirken yüklenen bir numaradır ve bu numara her bir cihazın kimlik numarası yerine geçmekte olup tek ve benzersizdir.


Elektronik Haberleşme: Ses, görüntü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi veya alınmasıdır.
Elektronik Kimlik Bilgisi:Telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımınıdır.


Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihaz: GSM şebekesinden hizmet alan ve IMEI numarası olan cihazdır.


IMEI numarası:15 basamaklı Uluslararası mobil cihaz kimliğidir.


TAC (Type Approval Code):Cihaza ilişkin bilgileri (marka, model vb.) ifade eden kod olup IMEI numarasının ilk 8 hanesinden oluşur.


Kaçak cihaz: Toplu veya bireysel olarak mevzuata aykırı bir şekilde ithal edilen ya da üretilen veya Kurum kayıtlarında yer almayan cihaz.


Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş Cihaz: Elektronik kimlik bilgisi (IMEI numarası) değiştirilmiş ya da kopyalanmış olan cihaz anlamına gelmektedir.


MSISDN: Mobil abone numarası (cep telefonu numarası).