XML / Resim Yükle Bu Kodu Kullanmanız İçin Asp Upload Ve Asp Jpeg Bileşenlerine İhtiyacınız Vardır


Kod:
'Açıklama : Bu kodu kullanmanız için Asp Upload ve Asp Jpeg
'bileşenlerine ihtiyacınız vardır.
'Form Sayfanız:

<form id="form1" name="form1" method="post" action="resim_yukle.asp" ENCTYPE="multipart/form-data" >
<input type="file" name="file" />
<input name="Submit" type="submit" />
</form>

'resim_yukle.asp

<%

enalt_sayi = 100000
enust_sayi = 999999

Randomize()

isle = enust_sayi - enalt_sayi + 1
random = isle * rnd()
random = random + enalt_sayi
guvenlik = int(random)

Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
Upload.Save server.MapPath("..\images\urun\")'Resminizin kaydolduğu klasör


' Create instance of AspJpeg
Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
' Open source image
For Each File in Upload.Files
dosya = file.path
Jpeg.Open dosya


set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set file = fso.GetFile(File.Path)
file.name = "rs"&guvenlik&".jpg"
set file = nothing
set fso = nothing
next


L = 100
Jpeg.Width = L
Jpeg.Height = Jpeg.OriginalHeight * L / Jpeg.OriginalWidth

If jpeg.OriginalWidth > jpeg.OriginalHeight Then
jpeg.Width = L
jpeg.Height = jpeg.OriginalHeight * L / jpeg.OriginalWidth
Else
jpeg.Height = L
jpeg.Width = jpeg.OriginalWidth * L / jpeg.OriginalHeight
End If


jpeg.PreserveAspectRatio = True
If jpeg.OriginalWidth > jpeg.OriginalHeight Then
jpeg.Width = L
Else
jpeg.Height = L
End IfFor Each File in Upload.Files
Jpeg.Save server.MapPath("..\images\urun\th"&guvenlik&".jpg" )
th = server.MapPath("..\images\urun\th"&guvenlik&".jpg" )
rs = file.Path
next
uzun = right(th,24)
res = right(rs,24)
response.Write uzun
mes = replace(uzun,"th","rs")

set baglanti = server.CreateObject ("ADODB.Connection")
baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & _
"DBQ=" & Server.MapPath("db.mdb") 'buraya kendi database'inizi yazın
set kd = server.CreateObject("ADODB.Recordset")
kd.open "Select * From urun",baglanti,1,3'buraya resmi
'kaydedeceğiniz tabloyu yazın
kd.addnew
kd("resim") = mes 'urun tablosundaki resim alan'ına normal
' resmi kaydeder
kd("thumb") = uzun 'urun tablosundaki thumb alanına resmin
' thumb halini kaydeder
kd.update
%>
'Sizde bu sayede database'den resimleri çağırabilirsiniz. Database'e resimlerin yollarını