Kod:
(* Basit Bir Bakkal Programı Yapalım *)
(* Müşterilerin Adını,Soyadını,TelefonNumarası,ve Borcunu Yazıdıralım *)
Uses crt;


Type


Bilgi=record
tel:integer;
borc:integer;
ad:string[40] (* 40 karekterde sınırladık *)
soyad:string[40]
end;


Var
ch:char;
deg:bilgi;
dosya:file of bilgi;


Begin
assign(dosya',bakkal.dat');
rewrite(dosya); (* Dosyamızı Açıyoruz bakkal.dat'ı *)
ch:='e';
while ch<>'h' do
Begin
writeln;
writeln('Müşteri Tel : ');readln(deg.tel);
writeln('Müşteri Borcu :');readln(deg.borc);
writeln('Müşteri İsmi :');readln(deg.ad);
writeln('Müşteri Soyisim :');readln(deg.soyad);


seek(dosya,deg.no);
write(dosya.deg);
writeln('Diğer Kayıtlara Bakmak İstermisiniz : ');
readln(ch);
end;
writeln;
close(dosya); (* yukarda actıgımız dosyayı kapatıyoruz *)
end.