ASP Türkçe Tarih Fonksiyonu
Biçimlendirilmiş, gün ve ay isimlerini Türkçe gösteren tarih fonksiyonu.


Kod:

<%
Function TarihFormatla(ByVal strTarih)


'// Eğer Değişken Boşsa Fonksiyondan Çıkılıyor
If strTarih = "" or IsDate(strTarih) = False Then Exit Function


Dim Gunler
Dim Aylar


blnSaat = True '// Eğer Saatin Gösterilmesini İstemiyorsanız Değeri False Yapın


'// Gün ve Ay İsimleri Dizileri Hazırlanıyor
Gunler = Array("","Pazar","Pazartesi","Salı","Çarçamba","Pe rşembe","Cuma","Cumartesi")
Aylar = Array("","Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs","Ha ziran","Temmuz","Ağustos","Eylül","Ekim","Kasım"," Aralık")
'// Tarihten Veriler Alınıyor
Saniye = Second(strTarih)
Dakika = Minute(strTarih)
Saat = Hour(strTarih)
Gun = Day(strTarih)
Gun_Adi = WeekDay(strTarih)
Ay = Month(strTarih)
Yil = Year(strTarih)
'// Biçimlendirmenin Bozulmaması İçin Değerler 2 Karakterden Kısaysa Başlarına 0 Ekleniyor
If Len(Gun) < 2 then Gun="0" & Gun


If Len(Saat) < 2 then Saat="0" & Saat


If Len(Dakika) < 2 then Dakika="0" & Dakika


If Len(Saniye) < 2 then Saniye="0" & Saniye


'// Eğer Girilen Tarihte Saat Yoksa Saat Kısmı Kaldırılıyor
If Saniye = "00" and Dakika = "00" and Saat = "00" then blnSaat = False
TarihFormatla = Gun &"&nbsp;"& Aylar(Ay) &"&nbsp;"& Yil &" / "& Gunler(Gun_Adi)


If blnSaat then TarihFormatla = TarihFormatla &"&nbsp;"& Saat &":"& Dakika &":"& Saniye


End Function
%>


Kullanımı:
Kod:
<%=TarihFormatla("07/04/1985")%>