--------------------------------------------------------------------

Formdaki "X" kapat işaretini engellemeyi öğrenelim.


Public Class Form1'in altına şunları yazın.
Kod:

Kod:
Protected Overrides ReadOnly Property CreateParams() As CreateParams
Get
Dim cp As CreateParams = MyBase.CreateParams
Const CS_NOCLOSE As Integer = &H200
cp.ClassStyle = cp.ClassStyle Or CS_NOCLOSE
CS_NOCLOSE.ToString.Trim()
Return cp
End Get
End Property

X Kapatma Tuşuna Tıklayınca Kapanmayacaktır !