PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Delphi Hata Kodlarıkazanova21641
14.Nisan.2015, 22:26
Merhaba arkadaşlar;

Delphi ile ilgili hataa kodları aşağıda liste halinde derlenmiştir. Faydalı olması dileğimle. Bu yazıda emeği geçen herkese teşekkür ederim.


1) Out of memory: Yetersiz hafıza.


2) Identifier expected: Gerekli değişken tanımı yapılmamış.


3) Unknown identifier: Tanımlanmayan bir değişken kullanılmış.


4) Duplicate identifier: Aynı değişken iki farklı tiple tanımlanmış.


5) Syntax error: Yazım hatası.


6) Error in real constant: Sabit real tanımında hata.


7) Error in integer constant: Sabit integer tanımında hata.


String constant exceeds line: Stringlerde kullanılan tırnaklarda ek***lik veya fazlalık var.


9) Too many nested files: İç içe çok fazla dosya bağlantısı var.


10) Unexpected end of file: Programı sonlandırmak için “END.” yazılmamış.


11) Line too long: Bir satırda 126 karakterden fazla bilgi bulunuyor..


12) Type identifier expected: Değişken tanımı yapılmamış.


13) Too many open files: Aynı anda çok fazla dosya açılmış.


14) Invalid file name: Geçersiz dosya adı veya bulunamayan dizin.


15) File not found: Dosya bulunamıyor.


16) Disk full: Disk dolu.


17) Invalid compiler directive: Geçersiz derleyici bildirisi.


18) Too many files: Çok fazla dosya tanımı yapılmış.


19) Undefined type in pointer definition: Pointer için bilinmeyen bir tip kullanılmış.


20) Variable identifier expected: Değişken tanımı yapılmamış.


21) Error in type: Tip hatası var.


22) Structure too large: Bilgi yapısı çok büyük.


23) Set base type out of range: Küme eleman sayısı 256 ‘yı geçmiş.


24) File components may not be files or objects: Başka dosyaya ait tip kullanılmış.


25) Invalid string lenght: Geçersiz string uzunluğu.


26) Type mismatch: Tip uyuşmazlığı.


27) Invalid substrange base type: Ön tanımlı bilgi tipi alt ölçüleri geçersiz.


28) Lower bound greater than upper bound: Alt sınır üst sınırdan büyük.


29) Ordinal type expected: Sıra belirleme tipi yapılmamış.


30) Integer constant expected: Tam sayı sabiti gerekli.


31) Constant expected: Sabit gerekli.


32) Integer or real constant expected: Integer veya real sabiti gerekli.


33) Type identifier expected: Tip tanımlaması gerekli.


34) Invalid function result type: Fonksiyon sonuç tipi hatalı.


35) Label identifier expected: Etiket tanımı gerekli.


36) Begin expected: “Begin” gerekli.


37) End expected: “End” gerekli.


38) İnteger expression expected: Tamsayılı bir ifade gerekli.


39) Ordinary expression expected: Sıralı ifade gerekli.


40) Bolean expression expected: Mantıksal ifade gerekli.


41) Operand types do not match operator: İşlem ile işareti arasında sorun var.


42) Error in expression: İfadede hata var


43) Illegal assigment: Hatalı atama.


44) Field identifier expected: Alan tanımı yapılmamış.


45) Object file too large: Object dosya hacmi 64K ‘dan büyük.


46) Undefined external: Tanımlanmamış harici dosya.


47) Invalid object-file record: Hatalı object dosyası kaydı.


48) Code segment too large: Kod parçası 64K ‘dan büyük.


49) Data segment too large: Tanımlanan veriler 64K ‘dan büyük.


50) Do expected: DO ifadesi gerekli.


51) Invalid Public definition: Geçersiz Public tanımı yapılmış.


52) Invalid Extra definition: Geçersiz harici dosya tanımı yapılmış.


53) Too many Extra definition: Çok fazla harici dosya tanımı yapılmış.


54) Of expected: OF ifadesi gerekli.


55) Interface expected: İnterface kesim adı gerekli.


56) Invalid relocatable reference: Geçersiz yeniden yerleştirilebilir referans.


57) Then expected: THEN ifadesi gerekli.


58) To or downto expected: TO veya DOWNTO ifadesi gerekli.


59) Undefined forward: Tanımlanmamış FORWARD kullanılmış.


60) Too many procedure: Çok fazla PROCEDURE veya FUNCTION var.


61) Invalid typcast: Geçersiz tip tanım kalıbı.


62) Division by zero: Sıfıra bölme yapılmış.


63) Invalid file type Geçersiz dosya tipi.


64) Cannot read or write variables of this type: Bu tip için okuma veya yazma yapılamaz.


65) Pointer variable expected: Pointer değişken tanımı gerekli.


66) String variable expected: String değişken gerekli.


67) String expression expected: String ifade gerekli.


68) Circular unit: Tekrar eden unit ‘e referans verilmiş.


69) Unit name mismatch: Unit adı uyumsuz.


70) Unit version mismatch: Unit versiyonu uyumsuz.


71) Duplicate unit name: Aynı unit iki kez kullanılmış.


72) Unit name error: Unit isminde hata.


73) Implementation expected: Implamentation kesim adı verilmemiş.


74) Constant and case types do not match: CASE ve sabitte kullanılan tipler uyuşmuyor.


75) Record variable expected: Kayıt değişkeni gerekli.


76) Constant out of range: Sabit, sınırlarını aşıyor.


77) File variable expected: Dosya değişkeni gerekli.


78) Pointer expression expected: Pointer ifadesi gerekli.


79) Integer or real expression expected: Integer veya real ifade gerekli.


80) Label not within current block: Etiket mevcut blok dışında.


81) Label already defined: Etiket önceden kullanılmış.


82) Undefined label in preceding statement: Tanımlanmamış etiket kullanılmış.


83) Invalid @ argument: Geçersiz @ bellek argüman tanımı yapılmış.


84) Unit expected: Unit tanımı yapılmamış.


85) “;” expected: Noktalı-virgül işareti gerekli.


86) “:” expected: İki nokta üst üste işareti gerekli.


87) “,” expected: Virgül işareti gerekli.


88) “(“expected: Parantez aç işareti gerekli.


89) “)”expected: Parantez kapa işareti gerekli.


90) “=” expected: Eşittir işareti gerekli.


91) “:=”expected: “:=” işareti gerekli.


92) “[“ or “(.” expected: Köşeli parantez veya parantez aç işareti gerekli.


93) “]” or “.)” expected: Köşeli parantez veya parantez kapa işareti gerekli.


94) “.” expected: Nokta işareti gerekli.


95) “..” expected: “..” işareti gerekli.


96) Too many variables: Çok fazla değişken tanımı yapılmış.


97) Invalid for control variable: Geçersiz FOR kontrol değişkeni tanımlanmış.


98) Integer variable expected: Integer değişken gerekli.


99) Files are not allowed here: Burada dosyalar kullanılamaz.


100) String length mismatch: String uzunluğu uyumsuzluğu.


101) Invalid ordering of fields: Geçersiz alan sıralaması


102) String constant expected: String sabiti gerekli.


103) Integer or real variable expected: Integer veya real değişken gerekli.


104) Ordinal variable expected: Sıra belirleme değişkeni gerekli.


105) Inline error: Inline komut tanımı hatası


106) Character expression expected: Karakter ifadesi gerekli.


107) Too many relocation items: Çok fazla, yeniden konumlandır başlığı kullanılmış.


108) Overflow in arithmetic operation: Aritmetik işlemde taşma var.


109) No enclosing for, while or repeat statement: For, While veya Repeat ifadeleriyle kapatılmaz.


112) Case constant out of range: Case deyimindeki bilgi sınırı aşıyor.


113) Error in statement: Deyim kullanımında hata var.


114) Cannot call an interrupt procedure: Program akışını durduran procedure çağırılamaz.


116) Must be in 8087 mode to compile this: Derlemek için 8087 modunda olmalı.


117) Target address not found: Hedef adres bulunamadı.


118) Include files are not allowed here: Include program yazılımları kullanılamaz.


119) No inherited methods are accessible here: Inherit metod yazılımları erişilemez.


120) Nil expected: Nil fonksiyonu gerekli.


121) Invalid qualifier: Geçersiz tanımlama.


122) Invalid variable reference: Geçersiz değişken referansı.


123) Too many symbols: Çok fazla sembol tanımlanmış.


124) Statement part too large: Deyimler bölümü çok uzun.


126) Files must be var parameters: Dosyaların tamamında VAR olmalı.


127) Too many conditional symbols: Çok fazla koşul sembolü kullanılmış.


128) Misplaced conditional directive: Koşul direktifi hatalı yerleştirilmiş.


129) Endif directive missing: Endif direktifi verilmemiş.


130) Error in initial conditional defines: Başlangıç koşullarında hata.


131) Header does not match previous definition: Başlık önceki tanıma uymuyor.


132) Critical disk error: Kritik disk hatası.


133) Cannot evaluate this expression: Tanımlanan ifade sonuçlandırılamaz.


134) Expression incorrectly terminated: İfade yanlış olduğu için işlem kesildi.


135) Invalid format specifier: Geçersiz format tanımı.


136) Invalid indirect reference: Geçersiz dolaylı referans.


137) Structured variables are not allowed here: Yapısal değişkenler kullanılamaz.


138) Cannot evaluate without system unit: System unit olmadan işlem yapılamaz.


139) Cannot access this symbol: Sembole erişilemez.


140) Invalid floating-point operation: Geçersiz ondalıklı sayısal işlemi.


141) Cannot compile overlays to memory Bellekte overlay dosyalar derlenemez.


142) Pointer or procedural variable expected: Pointer veya procedure değişkeni gerekli.


143) Invalid procedure or function reference: Geçersiz procedure veya function referansı.


144) Cannot overlay this unit: Overlay unit olamaz.


145) Too many nested scopes: Çok fazla alan tanımlanmış.


146) File access denied: Dosya erişi reddedildi.


147) Object type expected: Object tipi gerekli.


148) Local object types are not allowed: Yerel object tipi hatalı.


149) Virtual expected: Virtual tanımı gerekli.


150) Method identifier expected: Method tanımlayıcısı gerekli.


151) Virtual constructor are not allowed: Virtual Constructor tipi hatalı kullanılmış.


152) Constructor identifier expected: Constructor tanımlayıcısı gerekli.


153) Destructor identifier expected: Destructor tanımlayıcısı gerekli.


154) Fail only allowed within constructors: Sadece Constructor tanımlamasında hata olabilir.


155) Invalid combination of opcode and operands: Geçersiz Opcode ve Operand işlemi.


156) Memory reference expected: Bellek referansı gerekli.


157) Cannot add or subtruct relocatable symbols: Yeniden yerleştirilebilir sembollerde toplama-çıkarma yapılamaz.


158) Invalid register combination: Geçersiz yazmaç kombinasyonu.


159) 286/287 instruction are not enabled: 286/287 yapısal bilgileri etkinleştirilemedi.


160) Invalid symbol reference: Geçersiz sembol referansı.


161) Code generation error: Kod yaratma hatası.


162) Asm expected: Asm gerekli.


163) Duplicate dynamic method index: Çift tanımlanmış Method indexi


164) Duplicate resource identifier: Çift tanımlanmış kaynak tanımlayıcısı.


165) Duplicate or invalid export index: Çift tanımlanmış veya geçersiz export.


166) Procedure or function identifier expected: Procedure veya fonksiyon kesim adı tanımı yapılmamış.


167) Cannot export this symbol: Tanımlanan sembol harici dosyaya aktarılamaz.


168) Duplicate export name: İki kez tanımlanmış export adı.


169) Executable file header too large: Çalıştırılacak program başlığı çok uzun.