PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Visual Basic'de Başlıksız Formu Hareket Ettirme Nasıl Olur?donjuanhose81
02.Şubat.2015, 12:58
Kod:


Option Explicit


Private Declare Function ReleaseCapture Lib \"user32\" () As Long


Private Declare Function SendMessage Lib \"user32\"Alias _


\"SendMessageA\" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg _


As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long


Private Const HTCAPTION = 2


Private Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1


Private Const WM_SYSCOMMAND = &H112


Private Sub label1_MouseDown(Button As Integer, Shift As _


Integer, X As Single, Y As Single)


Call ReleaseCapture


SendMessage Me.hwnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0&


End Sub


Private Sub Command1_Click()


Unload Me


End Sub