PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ADO / Ado.Net İle Login Page Olusturmamegatron
12.Ocak.2015, 21:49
Kod:
Bilindi?i gibi ço?u internet sitesi üyelik kendi üyelik sistemlerini kuruyorlar ve örne?in bir makale okumak için bile kullanycy ady ve sifre isteyen formlar karsımıza çıkıyor.Asp.Net’te yazılımı olan bu basit login page üyelerin girdiği kullanıcı adı ve sifre’yi access veritabanından kontrol edip sisteme giris izni veriyor.

------ Login.aspx -----

<%@ page language="VB" debug="true" Explicit="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.OLEDB" %>
<script runat="server" language="VB">

‘ giris tusuna bastığımızda olmasını istediğimiz olay

Sub OK_OnSubmit(Sender As Object, E As EventArgs)
Dim DBConn as OleDbConnection
Dim DBCommand As OleDbDataAdapter
Dim DSPageData as New DataSet
DBConn = New OleDbConnection("provider=" _
& "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
& "DATA SOURCE=" _
& Server.MapPath("db.mdb;"))
DBCommand = New OleDbDataAdapter _
("Select * From uyeler Where " _
& "kad = '" & kad.Text & "' " _
& "And sifre = '" & sifre.Text & "'" _
, DBConn)
DBCommand.Fill(DSPageData, _
"uyeler")
If DSPageData.Tables("uyeler").Rows.Count = 0 Then
hata.Text = "Kullanycy Adynyzy veya ?ifrenizi Yanly? Girdiniz"
Else
Session("id") = DSPageData.Tables("uyeler"). _
Rows(0).Item("id")
Session("id") = kad.Text ‘ Kullanycy adymyz session bilgimiz olsun
response.Redirect("default.aspx")
End If
End Sub
</script>

<html>
<head>
<title>Login Form</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">

<center>
<br>
<b>.:: Üye Giri? ::.</b><br><br>
Kullanycy Ady: <asp:textbox id="kad" runat="server"/>
<br><br> ?ifre : <asp:textbox id="sifre" runat="server" textmode="password" />
<br><asp:Button runat="server" id="runat" Text="Giri?" OnClick="OK_OnSubmit" />

<br><asp:label id="hata" runat="server" />
</form>
</body>
</html>

?imdi default.aspx sayfamyzy yazalym.

<%@ page language="VB" debug="true" Explicit="True" %>

<script runat="server" language="VB">

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
‘Burada kullanycy adyny istiyoruz e?er kullanycy ady yoksa geri gönder diyoruz
If Len(session("id")) = 0 Then
Response.Redirect("login.aspx")
Else
‘ Request.ServerVariables(“Auth_user”) olayy sayfaya authenticate olan
‘kullanycynyn bilgisini bildiriyor
bilgi.text = Request.ServerVariables("Auth_user")
end if
End Sub

‘ Session.Clear session bilgilerimizi temizliyor ve login.aspx sayfasyna yönlendiriyor.

Sub cikis_OnSubmit(Sender As Object, E As EventArgs)
Session.Clear()
response.Redirect("login.aspx")
end sub
</script>
<html>
<head>
<title>Login Form</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<center>
<br>
<b>.:: Üye Durumu ::.</b><br><br>
<br><asp:label id="bilgi" runat="server" />
<br>
<br>
<asp:button id="cikis" runat="server" Text="Çyky?" OnClick="cikis_OnSubmit" />
</form>
</body>
</html>