PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hakka Hizmet Partisi Değil, Merkez Parti Kuruluyormuşdeniz
30.Haziran.2014, 12:52
'Hakka Hizmet Partisi değil Merkez Parti kuruyoruz'

Hakka Hizmet Partisi'nin Genel Başkanı olacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Prof. Abdürrahim Karslı, partinin adı dahil haklarında çıkan farklı iddiaları yanıtladı.


https://i.radikal.com.tr/542x290/2014/06/30/fft81_mf2259055.Jpeg

İs*tan*bul Üni*ver*si*te*si Hu*kuk Fa*kül*te*si Öğ*re*tim Üye*si olan Prof. Dr. Ab*dur*ra*him Kars*lı*'nın adı yeni kurulacak Hak*ka Hiz*met Par*ti*si*'ne Ge*nel Baş*kan ola*ca*ğı id*di*asıy*la gün*de*me gel*di. Kars*lı, Çam*lı*ca*'da*ki ofi*sin*de Sözcü gazetesinin sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Kars*lı, bir par*ti kurma ha*zır*lı*ğın*da ol*duklarını doğ*ru*la*dı. 'Hak*ka Hiz*me*t' is*mi*ni ilk kez ha*ber*de duy*du*ğu*nu an*la*tan Kars*lı, par*ti adı*nın 'Mer*kez Par*ti*' ola*ca*ğı*nı açık*la*dı.

Hak*ka Hiz*met Par*ti*si*'nin baş*ka*nı ola*ca*ğı*nız id*di*ası doğ*ru mu?
İs*tan*bul Üni*ver*si*te*si Hu*kuk Fa*kül*te*si Me*de*ni Usul Hu*ku*ku ve İc*ra İf*las Hu*ku*ku Ana Bi*lim Da*lı Baş*ka*nı*yım. Son üç dört yıl*dır bir si*ya*si par*ti kur*ma ha*zır*lı*ğın*da ol*du*ğum doğ*ru. Ama be*nim kur*mak is*te*di*ğim par*ti bir fik*re, bir ce*ma*ate men*sup de*ğil. Ar*ka*daş*la*rım*la bir*lik*te kur*mak is*te*di*ğim par*ti, bü*tün bir Tür*ki*ye fo*toğ*ra*fı*nın için*de bu*lun*du*ğu par*ti.

"DSP VE MHP 'DEN ÖNEMLİ İSİMLER VAR"
Par*ti*nin için*de AK*P'*den is*ti*fa eden*ler ola*cak mı?
Biz ku*ru*cu*lar he*ye*ti*ne mev*cut gö*rev ya*pan ve*kil*ler*den koy*mak is*te*mi*yo*ruz. Par*ti*de AK*P'*ye ya*kın ya da mil*let*ve*kil*li*ği yap*mış isim*ler gö*re*cek*si*niz. Ca*mi*amız*da aka*de*mis*yen, iş ada*mı, DSP'*den, MHP'*den çok önemli isimler var. Ör*ne*ğin Ömer Ha*luk Pi*ri*moğ*lu*'y*la ça*lı*şı*yo*ruz. CHP '*den sı*nıf ar*ka*daş*la*rım var.

Ku*ra*ca*ğı*nız Mer*kez Par*ti*'nin ya*pı*sı na*sıl ola*cak?
Mil*li*yet*çi*lik te*me*li*ne din te*me*li*ne da*ya*lı, ta*ri*he mal ol*muş şah*si*yet*le*ri alet ede*rek bir par*ti kur*mak is*te*mi*yo*ruz. Biz hu*ku*ka ve Hak*'ka da*ya*lı mil*le*tin men*fa*ati*ni esas alan ve hu*ku*ki ka*idele*ri kul*la*nan bir ya*pı*lan*ma is*ti*yo*ruz. Tür*ki*ye*'de ce*ma*at*ler si*ya*se*tin için*de ol*ma*ma*lı. Ce*ma*atin ye*ri, si*ya*se*tin ye*ri ay*rı*dır. Bu de*mek de*ğil ki ben ce*ma*at*le*re kar*şı*yım.

" AKP 'DEN AYRILANLAR MERKEZ PARTİ'YE GELECEK"
Mer*kez Par*ti*'den AK*P'*nin çe*ki*ne*ce*ği öne sü*rül*dü. Ne di*ye*cek*si*niz?
Kork*sun*lar hem de çok kork*sun*lar. 500 il*çe 50 il yö*ne*ti*mi*ni gö*rev*den al*mış*lar. Tüm bu isim*ler Mer*kez Par*ti*'ye ge*le*cek. Biz as*lın*da sa*de*ce AK*P'*nin de*ğil, Tür*ki*ye*'de*ki si*ya*se*tin al*ter*na*ti*fi ol*mak is*ti*yo*ruz. Tür*ki*ye*'de ah*lak hu*kuk ve ada*let te*me*li*ne da*ya*lı bir par*ti kur*mak önem*li de*ğil bir in*kı*la*ba dev*ri*me ih*ti*yaç var.

Na*sıl bir dev*rim*den bah*se*di*yor*su*nuz?
Dev*rim de*mek ye*ni*le*mek de*mek. Tür*ki*ye*'de ah*la*kın gel*di*ği nok*ta or*ta*da. Eği*ti*min ise sa*de*ce ba*kan*lık*ta is*mi var. Dış po*li*ti*ka ve hu*kuk da ay*nı. Tür*ki*ye*'de yüz*ler*ce ki*şi içe*ri gi*ri*yor, sonra tah*li*ye edi*li*yor. Bir hü*kü*met var, onlar içe*ri gi*rer*ken de, çı*kar*ken de pu*an top*lu*yor. Böy*le bir ada*let, hu*kuk olur mu? Biz da*ğa ka*çı*rı*lan ço*cuk*la*rın ge*ti*ril*me*si*ni HDP'*ye, kon*so*los*luktan ka*çı*rı*lan va*tan*da*şı*mı*zın ge*ti*ril*me*si*ni IŞİ*D'*e ha*va*le et*mi*şiz!

"DİNLE YOLA ÇIKMADIM"
AK*P *de ay*nı söy*lem*ler*le yo*la çık*mış*tı

Türkiye Forumu'ndan alıntı (https://turkiyeyehosgeldiniz.net/forum/Thread-Hakka-Hizmet-Partisi-Degil-Merkez-Parti-Kuruluyormus)